Doel, missie en visie

De vereniging  draagt de naam Vakgroep van historisch onderzoekers en planopstellers van Groen Erfgoed, afgekort Vakgroep Groen Erfgoed.

1. De vereniging heeft ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen door:
a. het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de onderzoekers en ontwerpers werkzaam in het groene erfgoed en het bevorderen van de deskundigheid van haar leden;
b. het professionaliseren van de beroepssector die, door onderzoek en ontwerp ten behoeve van restauratie, beheer en ontwikkeling, zorg draagt voor de instandhouding van het groene erfgoed in Nederland;
c. het vergroten en versterken van het publieke, politieke en professionele draagvlak voor behoud van en zorg voor het groene erfgoed.

2. De vereniging tracht de genoemde doelstellingen te bereiken door onder meer:
a. het uitwisselen en overdragen van kennis, onderzoekmethoden en onderzoektechnieken en het organiseren van bijeenkomsten, studiedagen, excursies, cursussen en dergelijke op vaktechnisch terrein;
b. het samenwerken en/of overleg plegen met organisaties met een vergelijkbare doelstelling zowel nationaal als internationaal;
c. het hanteren van een systeem van kwaliteitsbewaking binnen de beroepsgroep;
d. het optreden als gesprekspartner voor opleidingen, onderzoekinstituten, werkgevers, subsidiegevers, overheidsinstellingen, media en andere geïnteresseerden in alle gevallen wanneer dit in het belang van het vakgebied nodig wordt geacht;
e. het gebruik van alle andere wettelijke middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn of daaruit voortvloeien.

3. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Statuten Vakgroep Groen Erfgoed
Huishoudelijk Reglement
Gedragscode
Klachtenreglement
Privacyverklaring Vakgroep Groen Erfgoed

Groepsfoto van de eerste ALV in oktober 2014.