Tussentijds verslag

Na meerdere goed bezochte discussiebijeenkomsten en uitwerkingen in verschillende werkgroepen, zijn afgelopen maanden vertegenwoordigers van deze werkgroepen bijeengekomen om de vereniging daadwerkelijk handen en voeten te geven. De initiatiefgroep is versterkt tot twaalf personen en vijf keer bijeen gekomen. Van elke eerder gevormde werkgroep hebben zich vertegenwoordigers aangesloten. De verschillende werkgroepen hebben veel voorwerk verricht en gezamenlijk zijn de concepten van de oprichtingsdocumenten gemaakt. De groep van twaalf heeft deze documenten uitvoerig besproken, gediscussieerd over de omschrijving van de doelstellingen van de vereniging, de vorm en inhoud, de werkwijze, en ook over het soort of type leden. Concepten van statuten, gedragsregels en huishoudelijk reglement zijn voorbereid.

Bijeenkomst van de Vakgroep Groen Erfgoed i.o.

De bijeenkomst van 6 juni startte met de resultaten van de werkgroep ‘Missie en doel’ en korte inleidingen op de werkgroepen Organisatie (Anneke Nauta), Activiteitenplan (Eric Blok), Communicatie (Christian Bertram, die Patricia Debie in de initiatiefgroep vervangt) en Deskundigheid en kwaliteit (Lucia Albers). Vervolgens zijn de werkgroepen gestart met kennismaking en een eerste opzet/aanzet/plan van aanpak. De middag eindigde gezamenlijk, met terugmelding uit de werkgroepen en discussie.

Eerste oriëntatiebijeenkomst

Ruim 30 professioneel werkende vakgenoten discussieerden op 14 maart geanimeerd over doel, nut, vorm en inhoud van een vakgroep. In reactie op ideeën en voorstellen van de initiatiefgroep en naar aanleiding van de resultaten van de enquête uit najaar 2011, werden meerdere thema’s en aspecten besproken. Het alom overheersende gevoel was dat het zeker nuttig is om een Vakgroep Groen Erfgoed te starten, maar dat de beoogde doelstellingen nog meer doordacht geformuleerd en verder bediscussieerd moeten worden. Vervolgens kan gewerkt worden aan de daadwerkelijke oprichting en het invullen van de activiteiten.
De bestaande initiatiefgroep is gevraagd haar werk nog even te continueren en een nadere discussie over de doelstelling te organiseren. Samen met hen die zich hebben opgegeven voor de werkgroep ‘Missie en doel’ wordt daarvoor in begin mei een bijeenkomst belegd.

Initiatief om tot Vakgroep Groen Erfgoed te komen

Medio september 2011 stuurde de initiatiefgroep bestaande uit Eric Blok, Patricia Debie, Lucia Albers en Anneke Nauta een informatiebrief naar ruim 80 collega’s. Een brief over hun initiatief om te komen tot de Vakgroep Groen Erfgoed, voor onderzoekers en plannenmakers. Om te horen hoe men tegenover dit initiatief staat, werd een vragenlijst bijgesloten. Uit de response bleek voldoende animo om verder te gaan met de vakgroep.